Våra Referenser

FAQ - Frågor och Svar

FAQ - Frågor och svar

Här får Du svar på en del frågor som kan dyka upp innan och under en Badrumsrenovering. FAQ - Frequently Asked Questions.

Hur lång tid tar det att renovera ett badrum?

Hur lång tid det tar att utföra en renovering beror på flera olika faktorer och naturligtvis beroende på hur omfattande din renovering är och vilken typ av renovering som skall utföras. Om Du ska göra om allt från grunden, så räkna med fyra veckor på ett badrum som är ca 4 m2. Badrumsrenoverarna erbjuder även konceptet Nytt badrum på 7 dagar för Er som önskar en snabbare renovering.

Mellan vilka klockslag befinner ni er i min bostad?

Vi vill disponera bostaden mellan klockan 07:00-16:00 om inte annat är överenskommet med Din kontaktansvarige. Notera dock att vi inte kommer att befinna oss i bostaden dessa tider varje dag under pågående badrumsrenovering.

Får jag en skriftlig offert?

Självklart får Du som kund en skriftlig kostnadsfri offert. Accepterar Du offerten får Du också ett kontrakt som skall skrivas på av Dig innan offererade arbeten kan påbörjas.

Får jag ett kontrakt?

Ja, vi skriver ett skriftligt avtal. Här läser du mer om vad som ingår i det fasta priset.

Vad får jag för information av er innan badrumsrenoveringen startar?

Inför starten av bygget hålls ett uppstartsmöte där vi går igenom Din badrumsrenovering i detalj.

Vad kan jag som kund göra för att undvika att det blir kommunikationsmissar före efter och under renoveringen?

Läs noggrant igenom informationen Du får av oss och kontrollera att offerten stämmer. Om det är något som Du undrar över eller vill ändra under själva renoveringen skall du alltid gå via din kontaktansvarige.

Vad ingår i det fasta priset?

Allt som har med den byggnadstekniska funktionen att göra ingår generellt om ej annat är angett. Även köp av material och transport av detta om inget annat är överenskommet. Ytskikt och inventarier ingår inte utan faktureras utöver avtalat pris. Köp eller transport av dessa varor ingår inte heller. Naturligtvis kan vi skräddarsy offerten och inkludera det du önskar. Vad händer om det kakel jag vill ha inte finns hemma och jag vill ha en badrumsrenovering på 7 dagar?

Vi kan endast påbörja en badrumsrenovering på 7 dagar då allt material finns hemma.

Vad händer om ni gör ett fel, t.ex. monterar något fel eller t.ex. förstör en möbel?

Om vi är orsaken till att något går sönder eller att något blir felmonterat så ersätter vi givetvis Er för detta. Innan vi påbörjar arbetet hos Er gör vi en fotodokumentation över hur badrummet ser ut. Vi ser givetvis till att skydda golven i bostaden med en skyddande och vattentålig täckplast för att undvika skador och slitage på Ditt golv. Vi täcker även dörröppningar med täckplats efter överenskommelse. Det är dock viktigt att notera att plasten bara minskar dammspridningen.

Vad händer om det blir en eller flera besiktningsanmärkningar?

Då åtgärdar vi givetvis dem.

Vad händer om kaklet jag vill ha inte levereras i tid?

 Yttre faktorer kan vi inte påverka, och är det så att leverantören inte kan leverera i tid så blir renoveringen således också fördröjd. Det är därför det är viktigt att se till att allt material finns hemma när det är dags för renoveringen att börja.

Vad händer om badrumsinredningen jag vill ha inte levereras i tid?

 Samma sak här som frågan ovan – då blir renoveringen också fördröjd.

Vad händer om det blir kommunikationsproblem? Ponera att jag har sagt en sak som jag vill ändra men sen blir det inte som jag sade?

För att undvika att ett scenario som detta uppstår så använder vi oss av ÄTA-blanketter (ändringar och tillägg). Ansvarig hantverkare får inte utföra några ändringar som frångår påskrivet kontrakt utan att använda sig av en ÄTA-blankett. Denna blankett måste även signeras. En ÄTA-blankett kan tillföra kostnader/alt. avdrag utöver överenskommet signerat kontrakt.

Dokumenterar ni min badrumsrenovering?

Ja, badrumsrenoveringen dokumenteras såväl i bild som i skrift.


Vad händer när badrummet är klart? Hur vet jag att det är klart?

 När renoveringen är färdig informerar Din kontaktansvarige Dig om detta såväl muntligt som skriftligt.

Kan jag som kund köpa inredning och kakel av er?

Vi hjälper gärna till med inköpet av inredning och kakel, vi har en mängd olika samarbetspartners där Du som kund kan välja och vraka!

Kan jag ha mina husdjur hemma under renoveringen?

Det går bra, men vi tar ej ansvar för djuren, och Du ansvarar själv för Ditt husdjur och att det inte smiter ut eller skadas under renoveringen, likväl som Du ansvarar för att husdjuret inte skadar hantverkarna.

Hur mycket dammar det?

Att göra en omfattande badrumsrenovering bidrar naturligtvis till att det dammar en hel del. Vi försöker att minimera detta genom att täcka dörröppningar med plast och tejp samt använda oss av en luftrenare.

Gör Ni någon städning efter avslutad badrumsrenovering?

Vi utför en så kallad grovstädning. Vill Ni ha en grundlig städning så kan vi mot ersättning ombesörja även detta. Kontakta Din kundansvarige om detta.

Vad lämnar ni för garantier på utförda arbeten?

Garantier för produkter/material är den som leverantören hänvisar till. 

För badrumsrenoveringar gäller 10 års ansvarstid. Ett funktionsansvar på utfört arbete enligt Konsumenttjänst lagen. 

Görs det någon besiktning efter avslutad badrumsrenovering?

2 besiktningar av oberoende besiktningsman ingår. Vid första tillfället kommer besiktningsmannen då tätskiktet är satt. Det är ett väldigt kritiskt skede med tätskikt och här får det inte vara några anmärkningar. Nästa tillfälle är då badrumsrenoveringen är färdig.

Skulle det förekomma några anmärkningar har vi 25 arbetsdagar på oss att åtgärda ev. anmärkningar – såsom ex. ifyllnad av fog på vissa ställen, färgbortfall eller andra kosmetiska anmärkningar som inte påverkar möjligheten att använda badrummet.  

Hur vet vi att badrumsrenoveringen och övriga arbeten faktiskt utförs korrekt?

Om Du väljer att renovera ditt badrum med oss på Badrumsrenoverarna skall du alltid känna dig trygg med att renoveringen utförs av hantverkare med yrkeskunskap och yrkesstolthet. Du skall också veta om att förutom våra kompetenta medarbetare har vi ett internt kontrollsystem för att upptäcka och undvika eventuella missar och således undvika förseningar. Vi använder oss också av vår egna trygghetsstämpel och trygghetsgarantiDessutom ser vi till att ständigt se till att våra medarbetare förkovrar sig och har de senaste utbildningarna.

Vem vänder jag mig till om jag har frågor eller synpunkter under renoveringen?

Du vänder Dig till Din kundansvarige eller till Din kontaktperson på arbetsplatsen.

När och hur kommer badrumsrenoveringen att utföras?

Vi utför badrumsrenoveringen inom en utsatt överenskommen tid enligt avtal. Viktigt att veta är dock att vi inte kommer att vara på arbetsplatsen 07-16 varje dag. Det kan bero på exempelvis torktider, men oftast för att det är många olika hantverkare med olika kompetensområden som är inblandade i en badrumsrenovering. Vi förväntar oss dock full tillgång till arbetsplatsen mellan 07:00-16:00.

Vilka förberedelser krävs av mig som kund före det att badrumsrenoveringen påbörjas?

Plocka ur badrummet innan renoveringen startar. Plocka även bort saker som hänger i anslutning till badrummet. Vi täcker golv med skyddspapp, plastar in väggar och dörröppningar i anslutning till badrummet för att förhindra att damm sprids. Du måste förse oss med extra nycklar och eventuella larmkoder för att vi skall kunna utföra vårt arbete. Om badrumsrenoveringen innebär att vi måste stänga av vatten i delar eller i hela delen av en större fastighet åligger det Dig som kund att förse oss med information om vem som skall kontaktas angående detta. Det kan vara styrelsen i en bostadsrättsförening som skall informeras innan vattnet i fastigheten får stängas av.
Vi behöver också ha exakta ritningar på hur badrummet skall se ut. Det är viktigt för oss att veta exakt var tvättställ och wc skall monteras eftersom t.ex förstärkningar av väggar där inventarier skall hänga, dragning av el och rör måste göras innan plattsättningen kan påbörjas. Att ändra en detalj när arbetet är långt framskridet kan kosta väldigt mycket för dig som kund.
Det är Ditt ansvar att tänka efter före renoveringen påbörjas. Du måste veta exakt hur du vill ha det. Att då ha en exakt ritning som lämnas till byggledaren eliminerar missförstånd och onödiga kostnader.

Hur beställer jag extraarbeten under en redan påbörjad renovering? Kan jag ändra något under byggets gång?

Arbeten som ligger utöver kontraktet skall beställas skriftligen och måste signeras av Dig på en speciell blankett – ÄTA-blankett. (Ändringar och tillägg). Alla extra jobb debiteras på ett fast pris. Muntliga överenskommelser gäller ej och ändringarna utförs inte om inte ÄTA:n är signerad.

Hur och när betalar jag för renoveringen?

Du gör ingen förskottsinbetalning när Du anlitar oss på Badrumsrenoverarna. Istället delas fakturan upp enligt en betalningsplan som är relaterat till delmoment i utförda arbeten. Du betalar första fakturan när tätskiktet är monterat. Faktura 2 när kontraktsarbetet när plattsättningen är färdigställd. Faktura 3 10% av kontraktssumman kan hållas inne tills eventuella besiktningsanmärkningar är åtgärdade. Vi söker givetvis ROT-avdrag.

Vad är ROT-avdrag?

ROT-avdrag är ett avdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. ROT är en förkortning av Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.
Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.
För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.
Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

Hur mycket kan man få i ROT-avdrag?

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år

Om jag bestämmer mig för en Badrumsrenovering på 7 dagar och ni inte håller tiden? Vad händer då?

Då är vi skyldiga att betala vite.

Hur mycket låter det? Kan jag bo i min bostad under renoveringen?

Det är första dagen som det låter kraftigt under själva rivningen. Du kan visst bo i Din bostad under renoveringen under förutsättning att Du har ytterligare en toalett/badrum att använda.

Var utför ni badrumsrenoveringar?

Behöver jag besikta min badrumsrenovering även om den inte är utförd av er?

Vi rekommenderar starkt att ni tar in en besiktningsman som är specialist på badrum. Det finns många att tillgå på www.bkr.se/hitta-foretag de har samsyn med branschens regelverk.

Badrumsrenoverarna besiktar alltid badrummen i två steg. Genom åren (30 år) har vi sett hur det blivit fel vid enstaka tillfällen, det är mänskligt att göra ett fel. Tyvärr resonerar inte försäkringsbolagen så om det blir en skada. De kan neka till ersättning för skadan och då får ni betala en ny renovering själva. 

En oberoende person hjälper till att minimera felen som kan uppkomma vid montering av tätskiktet vid en översyn. Vi har valt att låta en besiktningsman utföra den kontrollen utöver den egenkontroll som montören av tätskiktet ska utföra själv, han måste också ta fotografier på tätskiktet. Bilderna kommer med när kvalitetsdokumentet skickas.Det låter bra, men vad kommer det kosta?

Fyll i vårt formulär för offertförfrågan. Vi kommer till Dig, givetvis är det ett kostnadsfritt besök.

Beställ offert

För en trygg Badrumsrenovering

Kontakta oss för Ditt badrum på telefon 08-551 545 85

Kontakta oss

Trygghet för Dig är bra affärer för oss!

Vi är övertygade om att våra kunder uppskattar en seriös och pålitlig hantverkare som håller tiden.

Trygghetsgaranti